ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN WIN
ƯU ĐÃI HẠN MỨC CHI TIÊU - “MUA TRƯỚC TRẢ SAU”
ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG WIN+
Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện áp dụng ưu đãi Hạn mức chi tiêu này (sau đây gọi là "ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu") trước và trong quá trình sử dụng ưu đãi Hạn mức chi tiêu. ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này là một phần không tách rời của Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Hội viên WIN.
Ưu đãi Hạn mức chi tiêu là hình thức thanh toán cho phép Hội viên WIN có thể ứng trước tiền trong Hạn mức chi tiêu để mua sắm hàng hóa, dịch vụ cung cấp bởi Công ty và/hoặc Đối tác của Công ty, và Hội viên WIN sẽ thanh toán lại đầy đủ, đúng hạn cho Công ty.
 • Các thông tin chung
  • 1.1
   Hạn mức chi tiêu:
   • Tối đa 500.000đ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng).
  • 1.2
   Đối tượng áp dụng:
   • Ưu đãi chỉ áp dụng cho Hội viên WIN đã hoàn tất việc đăng ký, xác thực tài khoản thành công thông qua việc cung cấp đầy đủ số điện thoại, dấu vân tay, thông tin thể hiện trên CMND/CCCD/Hộ chiếu (gồm họ và tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày tháng năm sinh) theo đúng yêu cầu của Công ty.
  • 1.3
   Thời điểm áp dụng:
   • Bắt đầu áp dụng kể từ ngày 08/4/2023 cho đến khi có thông báo khác.
  • 1.4
   Địa điểm áp dụng:
   • Danh sách Hệ thống Cửa hàng WIN+ đính kèm.
  • 1.5
   Quyền lợi:
   • Thoải mái chi tiêu trước, trả sau lên đến 30 (ba mươi) ngày.
   • Tiện lợi và nhanh chóng, không cần chứng minh tài chính.
   • Hội viên WIN vẫn được hưởng các chương trình ưu đãi (nếu có) của Công ty và Đối tác cho những giao dịch áp dụng Hạn mức chi tiêu (trừ khi có quy định khác của từng chương trình, hàng hóa, dịch vụ cụ thể).
  • 1.6
   Điều kiện sử dụng Hạn mức chi tiêu:
   • Số tiền giao dịch phải lớn hơn 0đ (Bằng chữ: không đồng) và luôn nhỏ hơn hoặc bằng Hạn mức khả dụng tại thời điểm thanh toán
   • Không có Dư nợ quá hạn chưa thanh toán.
   • Không sử dụng kết hợp phương thức thanh toán Hạn mức chi tiêu với (các) hình thức thanh toán khác trên cùng 1 hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.
  • 1.7
   Cách sử dụng Hạn mức chi tiêu:
   • Hội viên WIN thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân.
   • Nếu hệ thống hiển thị Hội viên WIN đủ điều kiện sử dụng Hạn mức chi tiêu, nhân viên Công ty sẽ thông báo với Hội viên WIN về việc có thể áp dụng phương thức thanh toán “Mua sắm trả sau, xác thực bằng vân tay” theo ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này.
   • Hội viên WIN nếu đồng ý sẽ dùng vân tay để xác thực thanh toán.
   • Hệ thống xác nhận đúng vân tay và giao dịch hoàn tất.
   • Thông báo xác thực thanh toán hoàn tất được in trên hóa đơn mua hàng có ghi nhận hai hạng mục thông tin sau:
   • Hạn mức khả dụng;
   • Hình thức thanh toán: Thanh toán trả sau, Hội viên WIN xác thực bằng vân tay.
  • 1.8
   Ngày đến hạn:
   • Chậm nhất vào lúc 23:59 ngày cuối cùng hàng tháng. Hạn mức chi tiêu của tháng mới được mở sau khi Hội viên WIN thanh toán Dư nợ kỳ trước.
  • 1.9
   Cách thức thanh toán Dư nợ:
   • Hội viên WIN có thể thanh toán Dư nợ bằng một trong các phương thức sau:
   • Phương thức 1: Thanh toán tại quầy thu ngân Cửa hàng WIN+.
    • Hội viên WIN cung cấp số điện thoại để nhân viên Công ty tra cứu thông tin Dư nợ trên ALO WIN và xác nhận Dư nợ cần thanh toán với Hội viên WIN.
    • Nhân viên Công ty nhận số tiền mà Hội viên WIN thanh toán và in hóa đơn cho Hội viên WIN.
   • Phương thức 2: Chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của Cửa hàng WIN+ trong thông báo Dư nợ hàng tháng gửi bằng SMS đến số điện thoại của Hội viên WIN.
   • Hội viên WIN có thể thanh toán Dư nợ tại các thời điểm sau:
   • Trường hợp 1: Chưa đến Ngày đến hạn
    • Thanh toán toàn bộ Dư nợ; hoặc
    • Thanh toán một phần Dư nợ với số tiền tùy chọn.
   • Trường hợp 2: Đến Ngày đến hạn
    • Thanh toán toàn bộ Dư nợ.
  • 1.10
   Cách thức tra cứu Dư nợ:
   • Hội viên WIN sẽ thực hiện tra cứu Dư nợ theo cách thức như sau:
   • Hội viên WIN sẽ tới quầy thu ngân và cung cấp số điện thoại để nhân viên Công ty tra cứu thông tin Dư nợ trên ALO WIN.
   • Hội viên WIN sẽ tới quầy thu ngân và cung cấp số điện thoại để nhân viên Công ty tra cứu thông tin Dư nợ trên ALO WIN.
 • Các thuật ngữ và định nghĩa
  • 2.1
   Dư nợ” là toàn bộ số dư nợ mà Hội viên WIN đã sử dụng từ Hạn mức chi tiêu để thanh toán cho giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Hệ thống Cửa hàng WIN+ và Hội viên WIN có nghĩa vụ thanh toán lại toàn bộ cho Công ty, bao gồm:
   • Dư nợ trong hạn của giao dịch mới phát sinh trong kỳ, và
   • Dư nợ đến hạn phát sinh trong kỳ.
  • 2.2
   Dư nợ đến hạn” là tổng số tiền Hội viên WIN có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tính đến Ngày sao kê và được thể hiện trên Sao kê gửi đến cho Hội viên WIN.
  • 2.3
   Hạn mức chi tiêu” là số tiền tối đa mà Công ty đồng ý cho Hội viên WIN sử dụng để thanh toán trước cho các giao dịch hàng hóa, dịch vụ của Công ty và hoặc Đối tác của Công ty.
  • 2.4
   Hạn mức khả dụng” là số tiền tối đa Hội viên WIN được phép sử dụng tại một thời điểm bất kỳ và bằng Hạn mức chi tiêu trừ đi tổng Dư nợ các giao dịch phát sinh từ việc sử dụng Hạn mức chi tiêu nhưng chưa thanh toán tại từng thời điểm.
  • 2.5
   Kỳ sao kê” là khoảng thời gian Công ty lập Sao kê, được tính từ ngày sau Ngày sao kê của kỳ liền trước đến hết Ngày sao kê của kỳ hiện tại. Để làm rõ, Kỳ Sao Kê của tháng T được Công ty quy định tính từ [00:00] ngày [01] của tháng T-1 đến hết [23:59] ngày [cuối cùng] của tháng T-1.
  • 2.6
   Ngày đến hạn” là ngày cuối cùng mà Hội viên WIN cần phải thanh toán Dư nợ phát sinh trong Kỳ sao kê được thể hiện trong Sao kê.
  • 2.7
   Ngày sao kê” là ngày cuối cùng hàng tháng cho Kỳ sao kê của tháng liền trước và được thể hiện trên Sao kê.
  • 2.8
   Sao kê” là bảng liệt kê chi tiết tổng Dư nợ trong Hạn mức chi tiêu phát sinh từ việc mua hàng hóa, dịch vụ của Hội viên WIN trong Chương trình Hội viên WIN. Sao kê có thể bao gồm các hạng mục thông tin như sau:
   • Hạn mức chi tiêu của Hội viên WIN;
   • Chi tiết từng giao dịch đã phát sinh trong kỳ (từ ngày 01 hàng tháng đến ngày cuối cùng của tháng) – Tổng giá trị giao dịch của mỗi lần thanh toán (không ghi chi tiết SKU);
   • Tổng giá trị giao dịch đã phát sinh trong kỳ;
   • Dư nợ đã thanh toán trong kỳ;
   • Dư nợ trong hạn, Dư nợ đến hạn phải thanh toán trong kỳ;
   • Hạn mức khả dụng;
   • Ngày đến hạn.
 • Quy định về sử dụng Hạn mức chi tiêu
  • 3.1
   Khi Hội viên WIN phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ tại Hệ thống Cửa hàng WIN+ và thanh toán bằng cách sử dụng Hạn mức chi tiêu, Hội viên WIN đồng ý xác nhận nợ với Công ty mà không ngoại trừ vì bất kỳ lý do gì, và Hội viên WIN đồng ý thanh toán lại Dư nợ của giao dịch đó cho Công ty.
  • 3.2
   Hội viên WIN đồng ý rằng dấu vân tay của Hội Viên WIN VIP được sử dụng để xác nhận các giao dịch của Hội viên WIN và đồng ý chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc xác thực giao dịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ, sử dụng Hạn mức chi tiêu. Hội viên WIN đồng ý không hủy ngang việc chịu trách nhiệm với tất cả các giao dịch thành công với Công ty/Đối tác phát sinh liên quan đến Hạn mức chi tiêu mà được thực hiện và/hoặc xác thực qua vân tay của Hội viên WIN.
  • 3.3
   Hội viên WIN đồng ý rằng, Công ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu sử dụng Hạn mức chi tiêu nào từ phía Hội viên WIN mà không cần cung cấp lý do.
  • 3.4
   Nếu Hội viên WIN không sử dụng Hạn mức chi tiêu, không có Dư nợ thì Hội viên WIN không phải trả bất kỳ một loại phí, lãi nào.
  • 3.5
   Hội viên WIN không được chi tiêu vượt Hạn mức khả dụng tại thời điểm thực hiện giao dịch.
  • 3.6
   Hội viên WIN không được rút tiền từ Hạn mức chi tiêu mà chỉ được dùng để thanh toán trực tiếp cho hàng hóa, dịch vụ tại Hệ thống Cửa hàng WIN+.
  • 3.7
   Việc đổi trả hàng hóa, dịch vụ sẽ tuân thủ theo chính sách của Công ty/Đối tác tại từng thời điểm. Trong trường hợp Công ty đồng ý nhận lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa, dịch vụ mà Hội viên WIN sử dụng Hạn mức chi tiêu để thanh toán, Hạn mức chi tiêu sẽ được giải quyết như sau:
   • Nếu Hội viên WIN chưa thanh toán Dư nợ, Hạn mức chi tiêu sẽ được hoàn lại tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ.
   • Nếu Hội viên WIN đã thanh toán Dư nợ, Hội viên WIN sẽ được hoàn lại vào Tài khoản số tiền mà Hội viên WIN đã thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ hoàn trả lại và khoản tiền này được cấn trừ vào Dư nợ trong Kỳ sao kê tiếp theo mà không được quy đổi ra thành tiền.
   Để làm rõ, các ưu đãi khác của Chương trình Hội viên WIN sẽ không được áp dụng đối với trường hợp hoàn trả hàng hóa, dịch vụ.
  • 3.8
   Bằng việc tham gia ưu đãi Hạn mức chi tiêu, Hội viên WIN đồng ý chịu trách nhiệm toàn bộ các thiệt hại phát sinh (nếu có) đối với các giao dịch liên quan đến việc sử dụng Hạn mức chi tiêu do sai sót, bất cẩn của Hội viên WIN hoặc do Hội viên WIN không thực hiện đúng các ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu và Điều khoản Điều kiện Chương trình Hội viên WIN được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung từng thời điểm.
  • 3.9
   Hội viên WIN đồng ý rằng Công ty có toàn quyền yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản của Hội viên WIN chuyển tiền của Hội viên WIN trong tài khoản cho Công ty để thu hồi Dư nợ chưa thanh toán.
  • 3.10
   Hội viên WIN đồng ý rằng Công ty có toàn quyền yêu cầu các bên có nghĩa vụ thanh toán hoặc quản lý tài sản của Hội viên WIN (“Bên có nghĩa vụ với Hội viên WIN”) thanh toán Dư nợ quá hạn cho Công ty hoặc các hình thức thanh toán, chuyển giao tài sản khác để cấn trừ Dư nợ quá hạn. Trong trường hợp này được xem là Hội viên WIN ủy quyền cho Công ty nhận thanh toán/tài sản từ Bên có nghĩa vụ với Hội viên WIN.
  • 3.11
   Hội viên WIN không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào đối với Công ty liên quan đến Hạn mức chi tiêu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.
 • Quy định về thanh toán Dư nợ
  • 4.1
   Sao kê
   • Vào ngày 01 hàng tháng, Công ty gửi Sao kê các khoản Dư nợ bằng SMS và/hoặc cuộc gọi từ Công ty theo số điện thoại Hội viên WIN đăng ký. Ngoài ra, Công ty cũng cung cấp in Sao kê cho Hội viên WIN tại quầy POS VIP tại Hệ thống Cửa hàng WIN+.
   • Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Công ty mà Hội viên WIN không nhận được Sao kê hàng tháng (ví dụ: mất điện thoại, bị thu hồi số điện thoại,…), Hội viên WIN vẫn có trách nhiệm thanh toán các khoản Dư nợ và phát sinh các trách nhiệm pháp lý liên quan. Việc Hội viên WIN không nhận được Sao kê không cấu thành đầy đủ lý do chính đáng cho việc Hội viên WIN không thanh toán đúng hạn khoản Dư nợ cho Công ty.
   • Hội viên WIN cam kết chấp nhận thanh toán vô điều kiện tất cả các giao dịch được Công ty liệt kê trong Sao kê nếu Công ty trích xuất và cung cấp hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có thể hiện dòng thông tin Hình thức thanh toán: Thanh toán trả sau, Hội viên WIN xác thực bằng vân tay. Việc cung cấp này là bằng chứng đầy đủ chứng minh việc Hội viên WIN đã phát sinh Dư nợ với Công ty thông qua phương thức sử dụng Hạn mức chi tiêu để thanh toán trước cho các giao dịch phát sinh.
  • 4.2
   Thanh toán Dư nợ
   Hội viên WIN có trách nhiệm chủ động thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản Dư nợ cho Công ty. Hội viên WIN có thể thanh toán Dư nợ bất kỳ lúc nào vào hoặc trước Ngày đến hạn. Nếu Hội viên WIN thanh toán số tiền lớn hơn Dư nợ cuối kỳ thì số tiền thừa còn lại này không được hoàn trả lại bằng tiền cho Hội viên WIN, trừ khi Công ty có quyết định khác. Tiền thừa này sẽ được giữ trong tài khoản Hội viên WIN và được cấn trừ để thanh toán Dư nợ trong Kỳ sao kê tiếp theo.
 • Tăng/giảm hoặc khóa ưu đãi Hạn mức chi tiêu
  • 5.1
   Lịch sử giao dịch thanh toán Dư nợ chính là cơ sở tiêu biểu và chính thức để Công ty ra quyết định tăng/giảm hoặc khóa Hạn mức chi tiêu của Hội viên WIN. Dựa trên lịch sử thanh toán Dư nợ của Hội viên WIN, Công ty sẽ xem xét và quyết định tăng Hạn mức chi tiêu theo chính sách của Công ty ban hành tại từng thời điểm. Nếu lịch sử giao dịch thanh toán Dư nợ của Hội viên WIN xấu đồng nghĩa với việc có Dư nợ quá hạn, Hội viên WIN, ngoài việc bị giảm Hạn mức chi tiêu hoặc khóa tính năng ưu đãi Hạn mức chi tiêu, có thể sẽ không nhận được các ưu đãi khác của Công ty và Đối tác, theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.
  • 5.2
   Hội viên WIN khi có Dư nợ chưa được thanh toán của kỳ trước, kỳ mới sẽ bị khóa tính năng ưu đãi Hạn mức chi tiêu. Hội viên WIN phải tiến hành thực hiện thanh toán toàn bộ Dư nợ quá hạn để có thể tiếp tục sử dụng ưu đãi Hạn mức chi tiêu được áp dụng tại thời điểm đó.
 • Chấm dứt ưu đãi Hạn mức chi tiêu dành cho Hội viên WIN
  • 6.1
   Công ty có quyền chấm dứt hoặc khóa Hạn mức chi tiêu tại thời điểm phát sinh những sự kiện dưới đây:
   • Hội viên WIN vi phạm bất kỳ cam kết hoặc quy định nào tại Điều khoản và điều kiện của Công ty liên quan đến ưu đãi Hạn mức chi tiêu này hoặc Chương trình Hội viên WIN;
   • Công ty phát hiện hoặc có dấu hiệu nghi ngờ việc bị lộ thông tin Hội viên WIN hoặc phát hiện thông tin do Hội viên WIN cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, gian dối, giả mạo, trục lợi phi pháp,… hoặc có thể gây ra hiểu lầm ở bất kỳ khía cạnh nào;
   • Hội viên WIN không thanh toán đầy đủ, đúng hạn bất kỳ khoản Dư nợ đến hạn nào cho Công ty vào Ngày đến hạn;
   • Hạn mức chi tiêu bị khóa theo yêu cầu của Hội viên WIN;
   • Chương trình ưu đãi Hạn mức chi tiêu bị tạm dừng hoặc dừng áp dụng theo quyết định của Công ty hoặc quy định pháp luật;
   • Hội viên WIN chấm dứt tư cách Hội viên WIN hoặc Hội viên WIN có biểu hiện tinh thần không minh mẫn hoặc không thể nhận thức, điều khiển hành vi của mình hoặc bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi hoặc mất hay giảm sút nghiêm trọng về sức khỏe;
   • Hội viên WIN đang trong quá trình xử lý khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ Hạn mức chi tiêu với Công ty;
   • Hội viên WIN có lịch sử tín dụng xấu theo ghi nhận của ngân hàng hoặc bất kỳ hệ thống thông tin tín dụng khác;
   • Các trường hợp khác theo quyết định của Công ty, tại từng thời điểm.
  • 6.2
   Khi Hạn mức chi tiêu bị chấm dứt hoặc khóa bởi Công ty, các Dư nợ phát sinh từ Hạn mức chi tiêu sẽ được coi là đến hạn và Hội viên WIN có nghĩa vụ thanh toán trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Công ty thông báo qua SMS và/hoặc cuộc gọi hoặc theo yêu cầu thanh toán khác từ Công ty (nếu có).
  • 6.3
   Các khoản Dư nợ quá hạn sẽ được thu hồi nợ, xử lý, giải quyết theo quy định của Công ty và/hoặc áp dụng bất kỳ biện pháp chế tài, thủ tục tố tụng nào theo quy định pháp luật liên quan.
  • 6.4
   6.4 Công ty có quyền thông báo và cung cấp thông tin về việc Hội viên WIN vi phạm nghĩa vụ thanh toán Dư nợ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả cơ quan công an, cơ quan thuế, cơ quan thông tin tín dụng, hệ thống các ngân hàng/Đối tác liên kết,…) và/hoặc bên thứ ba bất kỳ có liên quan theo quyết định và chính sách của Công ty từng thời kỳ.
 • Điều khoản chung
  • 7.1
   Các quy định trong bản ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong bất kỳ trường hợp nào theo quyết định của Công ty. Công ty sẽ công bố về việc dừng ưu đãi Hạn mức chi tiêu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này trên Kênh thông tin của Công ty.
  • 7.2
   Hội viên WIN theo đây đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang với Công ty về việc Công ty có quyền cung cấp thông tin của Hội viên WIN và các thông tin về giao dịch, Hạn mức chi tiêu, dữ liệu thống kê, đối soát, thanh toán Dư nợ theo yêu cầu của người/cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật mà không cần phải thông báo cho Hội viên WIN. Hội viên WIN cũng đồng ý cho Công ty cung cấp các thông tin của Hội viên WIN cho bên thứ ba để phục vụ việc cung cấp, xử lý ưu đãi Hạn mức chi tiêu cho Hội viên WIN mà không phải thông báo hoặc chi trả trả bất kỳ khoản phí nào cho Hội viên WIN.
  • 7.3
   Hội viên WIN đồng ý và chấp thuận rằng Công ty có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao tất cả hoặc một phần quyền và/ hoặc nghĩa vụ của mình theo Chương trình Ưu đãi Hạn mức chi tiêu cho bên thứ ba, miễn là, không là không làm tăng trách nhiệm, nghĩa vụ của Hội viên WIN đã phát sinh trước thời điểm chuyển nhượng hoặc chuyển giao đó.
  • 7.4
   Những tài liệu, thông tin kèm theo ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này hoặc để thực hiện ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin Hội viên WIN, Sao kê, các thông báo khác (dưới bất kỳ hình thức) nào liên quan đến Hạn mức chi tiêu giữa Công ty và Hội viên WIN) là một bộ phận không thể tách rời của ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này và toàn bộ các tài liệu, thông tin này cấu thành thỏa thuận giữa Công ty và Hội viên WIN và có hiệu lực ràng buộc với Hội viên WIN.
  • 7.5
   Ngoài quy định tại ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này, Hội viên WIN cũng sẽ tuân thủ và thuộc đối tượng điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện Chương trình Hội viên WIN, Điều khoản và điều kiện giao dịch và các chính sách khác của Công ty được đăng tải trên Kênh thông tin của Công ty. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẩn nào, quy định trong ĐKĐK Ưu đãi Hạn mức chi tiêu này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với giao dịch có liên quan hoặc phát sinh từ Hạn mức chi tiêu.

DANH SÁCH CỬA HÀNG WIN+
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN WIN
 1. WIN+ HCM 78-80 Thân Nhân Trung: địa chỉ 78-80 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. WIN+ HCM 136 Trần Mai Ninh: địa chỉ 136 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. WIN+ HCM 158 Thạch Lam: địa chỉ 158 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. WIN+ HCM 229/29 Tây Thạnh: địa chỉ 229/29 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. WIN+ HCM 70 Nguyễn Trường Tộ: địa chỉ 70 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. WIN+ HCM 27 Thống Nhất: địa chỉ 27 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. WIN+ HCM 006 Lô F Chung cư Bàu Cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên: địa chỉ 006 Lô F chung cư Bàu Cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. WIN+ HCM 40A Hoàng Ngọc Phách: địa chỉ 40A Hoàng Ngọc Phách, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 9. WIN+ HCM 184 Khuông Việt: địa chỉ 184 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 10. WIN+ HCM 341/19/68B Khuông Việt: địa chỉ 341/19/68B Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 11. WIN+ HCM 66 Trần Văn Quang: địa chỉ 66 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 12. WIN+ HCM 97 Nghĩa Phát: địa chỉ 97 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.